شعبه اردبیل
زنانه و مردانه
اردبیل ، میدان پلیس ، نرسیده به شورا سنتر ، روبروی ورودی اصلی شورابیل ، فروشگاه وزیری