شعبه ایلام
زنانه و مردانه
ایلام ، میدان مخابرات ، اوایل بلوار نماز ، کنار دیلی مارکت ، فروشگاه وزیری