شعبه کرج
زنانه و مردانه
کرج ، مهرشهر ، بلوار ارم ، خیابان افشار ، روبروی آموزشگاه موسیقی آوای برتر ، فروشگاه وزیری