شعبه بندرعباس
زنانه و مردانه
بندرعباس ، بلوار ملی گاز ، نبش کوچه گوهران پنجاه ، فروشگاه وزیری