شعبه یاسوج
زنانه و مردانه
یاسوج ، نبش تقاطع بلوار ارم و بلوار استاندارد ، فروشگاه وزیری